Privacyverklaring

 

Zeismeister.nl, gevestigd aan Reynier van Hemertenlaan 1, 3356 GB, Papendrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://zeismeister.nl
Reynier van Hemertenlaan 1, 3356 GB, Papendrecht
N.P.M. Tuijtel is de Functionaris Gegevensbescherming van Zeismeister.nl en hij is te bereiken via info@zeismeister.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Zeismeister.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam

– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Dit om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens verzameld hebben over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zeismeister.nl, dan verwijderen wij deze informatie direct.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Zeismeister.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Om goederen en diensten te kunnen personaliseren.
– Zeismeister.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Zeismeister.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Persoonsgegevens Bewaartermijn Reden
Personalia Gedurende periode dat u klant bent Administratieve redenen
Adres Gedurende periode dat u klant bent Administratieve redenen
Email adres Gedurende periode dat u klant bent Administratieve redenen
Telefoonnummer Gedurende periode dat u klant bent Administratieve redenen

Delen van persoonsgegevens met derden

Zeismeister.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Zeismeister.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zeismeister.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Zeismeister.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@zeismeister.nl.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Zeismeister.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@zeismeister.nl.